The Assessment Company bistår kunder med strategiimplementering i endrings- og utviklingsprosesser. Dette er prosesser som i stor grad baserer seg på å forstå strategi og mål, samt utvikle gode prosesser som forankrer grunnlaget for endring og påfølgende implementering, slik at implementeringen blir optimal. Her er mange av våre produkt- og tjenesteområder involvert:

  • Kundeinvolvering gjennom kundepersepsjon
  • Organisasjonsanalyse for å forstå forventninger/holdninger og styrker/svakheter i organisasjonen
  • Organisasjonsdesign for å finne optimal organisering ift kundeutvikling og effektivisering
  • Utvikling av rollebeskrivelser og kravspesifikasjoner for å beskrive ansvarsområder og forventninger, samt beskrive grensesnitt mellom roller
  • Utvelgelsesprosesser der endring medfører overtallighet
  • Rekruttering og utvelgelse der ny kompetanse er nødvendig

Utviklingsprosesser for å redusere kompetansegap/utvikle nye ferdigheter og kompetanse