The Assessment Company har vært opptatt av å utvikle metoder for trening og utvikling av team og enkeltindivider som gir høy effekt og gode resultater på kort og lang sikt.

Academy er samlebetegnelsen på våre utviklingskonsepter. Våre prosesser for utvikling av team og individer på funksjonsnivå baserer seg også på innsikt. The Assessment Company har en grunnleggende tro på å utvikle kompetanse og ferdigheter som virksomheten trenger for å lykkes. Det er derfor en viktig prosess å identifisere kompetansegap før man utvikler skreddersydde løsninger for utvikling.

Vi har en forskningsbasert tilnærming til utvikling. Det vil si at vi benytter metoder som vi empirisk vet at har effekt. Verdien av å trene i næringsliv og offentlige virksomheter er høy, og spesielt viktig er det at trening gir selvinnsikt og deretter atferdsendring.

PEOPLE LAB.™ er vår utviklingsarena. Formidling av ny kunnskap (som er rettet mot kompetansegapet) etterfølges av praktisk trening i PEOPLE LAB.™ hvor deltagerne i trygge omgivelser praktiserer hva de har lært i en iscenesatt situasjon lik den de møter i hverdagen. Observasjon og bruk av videoanalyse står sentralt i å utvikle selvinnsikt og utvikling.

Training Academy

The Assessment Company har gjennom et samarbeidsprosjekt med enkelte kunder og Innovasjon Norge utviklet konseptet Training Academy, hvor bruk av PEOPLE LAB.™ står sentralt som utviklingsarena.

Training Academy er modulbasert og satt i system med den hensikt å tilby effektiv trening og utvikling for ansatte på tvers av avdelinger (med fokus på eksempelvis verdier og kultur, way of working mv.) og for spesifikke funksjoner som personalledelse, salg, prosjektledelse, etc. Formålet er å lage treningsmoduler som er relevante for at selskapets medarbeidere skal kunne oppfylle mål som er beskrevet i bedriftens strategi, og med det sørge for at selskapet investerer i kompetanseutvikling som er viktig for virksomheten og av verdi for den enkelte.

Ledergruppeutvikling

The Assessment Company AS skreddersyr løsninger som baserer seg på hva som er viktig for å utvikle en effektiv og velfungerende ledergruppe. PEOPLE LAB.™ er av avgjørende betydning for utviklingsprosessen og brukes for eksempel som utgangspunkt for å vurdere ledergruppens nivå og ferdigheter sett i lys av hva forskning sier om effektive team. Basert på analysen, vil vi typisk kunne jobbe med arbeidsgrunnlag og struktur for teamet, samspillsaktiviteter og kommunikasjon. Vi tilbyr også fagmoduler som baserer seg på å gi innsikt og erfaring knyttet til definerte utviklingstemaer som er relevante for lederne.

Funksjonsbasert trening

The Assessment Company bistår selskaper i å utvikle treningskonsepter for konkrete funksjoner/team som står overfor felles utfordringer. Kompetansegapet står sentralt, og vi utvikler programmer for å trene på definerte områder. Funksjonsbasert trening tilfører inspirasjon, innsikt, mestring og atferdsendring gjennom tilførsel av kunnskap, mengdetrening, observasjon og refleksjon, medfører varig endring og utvikling og gir resultater over tid.

Individuell lederstøtte

The Assessment Company setter sammen og gjennomfører skreddersydde utviklingsprogram basert på en leders behov. Ved å benytte ulike assessment-løsninger, utvikler vi programmer basert på de viktigste satsningsområder for organisasjonen, og gjennomfører øvelser for å styrke en leders avgjørende egenskaper. Våre råd og løsninger er formet etter kundens behov og strategi, og har som mål å sikre at organisasjonen når sine mål og at ledere skal realisere sitt potensiale.