Skip to content

STRATEGI OCH ORGANISATIONSUTVECKLING
Involve to evolve

För att lyckas med strategi- och organisationsutveckling är det avgörande att de som faktiskt ska utföra arbetet blir involverade och får ägarskap till processerna. För att förbli konkurrenskraftiga måste företaget och människorna i företaget vara i ständig rörelse. Genom att använda oss av etablerade ramverk och effektiva metoder utvecklar vi flexibla organisationer som snabbt kan anpassa sig till förändringar i omgivningen.

Om ett företags strategier och visioner inte förankras i organisationen medför de inget värde. Utmaningar med strategiarbete uppstår sällan på grund av bristande analyser, engagemang från ledningen eller förmågan att fatta bra beslut. Utmaningarna handlar i många fall om avsaknaden av förståelse för strategin och att den inte är tillräckligt förankrad i organisationen, vilket leder till att mellan 60 - 90 % av strategiska planer aldrig realiseras fullt ut. Om företaget dessutom inte har byggt en välfungerande verksamhetsmodell som kan leverera på strategin kommer inte målbilden att uppnås.

Användning av rätt metodik och tillvägagångssätt är en viktig förutsättning för att lyckas med strategiarbete i en omgivning som präglas av snabba förändringar. Vi använder oss av ramverk som skapar större förståelse och involvering kopplat till behovet av förändring. Vi använder oss av vår långa erfarenhet av strategi- och förändringsarbete, kombinerat med ett organisationspsykologiskt förhållningssätt, för att underlätta framsteg, förankring och värdeskapande i företaget från dag ett. Som rådgivare och facilitator genom strategiprocessen är vår viktigaste uppgift att anpassa metoder, struktur och verktyg, samt att främja nyckelaktiviteter i styrelsen, ledningen och bland medarbetarna. 

Kund- och användarupplevelser är ofta en central del av företagets konkurrenskraft och leveransförmåga. Det strategiska utvecklingsarbetet kan därför ofta ha utgångspunkt i kund- och användarbehov. Kundorienterad organisationsutveckling handlar om att utveckla processer, produkter eller affärsmodeller på ett sätt som gör att organisationen skapar högre kundvärde och bättre användarupplevelser. 

DEFINIERA MÅL OCH STRATEGI

Var vill organisationen vara de kommande åren? Vilken målstruktur passar strategin bäst? I vissa fall är målbilden tydlig, i andra fall kan det vara nödvändigt att förtydliga eller justera den innan utvecklingsprocessen inleds. Därefter kan eventuella gap identifieras och utvecklingsarbetet kan påbörjas. Det är ofta relevant att ta itu med ett eller flera specifika områden.  

 

BEDÖMNING AV NULÄGE OCH GAP

Utveckling av verksamheten bör grundas på insikten kring vilka gap som finns och som begränsar förmågan att nå målen. Var befinner sig företaget idag? Vilken är affärsmodellen, strategin och kompetensgapen? Analysen kan innebära en kartläggning av marknader, trender, konkurrenssituation och den egna organisationen. Centrala frågor kan vara: Hur är organisationen strukturerad? På vilket sätt förvaltas och nyttjas resurser i form mänskliga och materiella resurser? I vilken utsträckning har vi en affärsmodell som är anpassad för att uppfylla de strategiska målen? 

ORGANISERING, GOVERNANCE OCH STRUKTURER 

Vilka former av organisering, rollstrukturer och styrningssystem är mest lämpad till vald strategi? Finns det tydliga linjer för beslutsfattande i företaget? Hur stödjer styrningsstrukturen de strategiska målen? Vilka system hanterar informations- och dataflödet? 

PROCESSER OCH FLÖDE 

Vilka processer krävs för att uppnå målen? Byggs processer och aktiviteter upp i en sammanhängande modell? Kan processerna optimeras eller effektiviseras? Hur stöder informationsflödet i organisationen de strategiska målen? Hur stöds informations- och dataflödet av dagens teknologiska lösningar?

KOMPETENS

Vilka färdigheter är kritiskt viktiga för företagets arbetsprocesser? Hur bör företaget strategiskt arbeta med sina mänskliga resurser? Vi skapar en helhetsbild av vilka resurser företaget har, vilka utmaningar företaget står inför kopplat till människorna och hur företaget måste arbeta för att bevara, attrahera och utveckla kompetens som stödjer strategin. 

KULTUR

Reflekterar den nuvarande kulturen företagets värderingar och vision? I vilken utsträckning genomsyrar kulturen hela organisationen? Kulturen är ett mycket viktigt verktyg i arbetet med att förverkliga strategin. Idag befinner sig organisationer i situationer där behovet av förändring är konstant. Att bygga en robust kultur där de anställda är engagerade och involverade är därför ofta viktigt.

Det mångkulturella samarbetet ökar i takt med globaliseringen i många företag. I de flesta fall är det kritiskt att kunna leda och kommunicera på ett sätt som fungerar över olika arbetskulturer. 

HÅLLBARHET

Ökade krav och förväntningar från konsumenter, myndigheter och företag gör att många ledare känner sig osäkra på hur de ska ta itu med arbetet med att implementera en hållbarhetsstrategi. FN:s hållbarhetsmål är omfattande och olika företag har behov av olika strategiska mål. Nyckeln till en bra hållbarhetsstrategi är att ledningen definierar ett mindre antal mål som företaget kan ha en riktig inverkan på. Arbetet bygger på samma typ av process som övrigt strategiarbete - kartläggning av situation och gap, definiera strategi och organisera bolaget för att uppnå målen. 

Nedan kan du läsa om AC:s, tillsammans med Formue, tillvägagångssätt för att säkerställa hållbarhetsarbetet. 

KUNDORIENTERAD UTVECKLING

Kund- och användarupplevelser är ofta en central del av företagets konkurrenskraft och leveransförmåga. Det strategiska utvecklingsarbetet har därför ofta utgångspunkt i deras kund- och användarbehov. Kundorienterad organisationsutveckling handlar om att utveckla processer, produkter, tjänster eller affärsmodeller på ett sätt som gör att organisationen skapar högre kundvärde och bättre användarupplevelser. Här arbetar vi ofta med kund- och användarresor eller LEAN, där vi gärna använder metoder hämtade från Design Thinking. 

Nedan kan du läsa om hur Oslo Business Forum har gynnats av att tänka kundorienterat i sitt utvecklingsarbete.

Boka ett möte