Skip to content
people-lab

 


Lär
dig hur PEOPLE LAB™ har gett omedelbara resultat för KVIKs säljavdelning:
 

 

"Jag fick med mig en enorm mängd självinsikt som var helt främmande
för mig innan jag var hos er"

- KANDIDAT I REKRYTERINGSPROCESS 

här kan du använda PEOPLE LAB™ 

Bedöma färdigheter
Att utvärdera en individs förmåga att hantera avgörande arbetsprocesser kräver effektiva kompetensmodeller och bedömningsverktyg. I PEOPLE LAB™ erbjuds möjligheten att genomföra objektiva bedömningar av individuella färdigheter. Med stöd av vårt digitala verktyg för kompetensbedömning, InFlow24, erhålls tillgång till en omfattande plattform som möjliggör kontinuerlig utvärdering och utveckling av talanger anpassat till förändringar i omgivningen. Tillförsel av ny kompetens är ibland centralt för att lyckas. PEOPLE LAB™ används även inom rekrytering, där praktiska caseuppgifter används för att kartlägga en kandidats utvecklingspotential och för att ge kandidaten möjligheten at demonstrera sina kompetenser och sin förmåga att prestera i en ny roll. Utveckla medarbetares färdigheter
Människor tenderar att hålla sig till det som känns säkert och bekant. För att motivera anställda att anamma nya arbetssätt är det avgörande att utveckla deras praktiska färdigheter. Detta gör att nya arbetsmetoder och samarbetsformer kan integreras som en naturlig och trygg aspekt av deras dagliga rutiner.


Utveckla självinsikt
Forskningen bekräftar att praktisk träning är en effektiv lärandemetod och att självinsikt är essentiellt för att åstadkomma beteendeförändringar. I PEOPLE LAB.™ accelereras inlärningsprocessen genom användning av videoanalys, observationer och feedback. Detta gör att deltagarna inte bara lär sig från sina misstag snabbare, utan också att kunskapen och lärdomarna blir mer bestående.  


Bygga kultur
Att förändra medarbetares beteendemönster kräver en utveckling av företagskulturen. Ett effektivt sätt att åstadkomma detta är genom att, i PEOPLE LAB.™, tillämpa praktiska metoder för teamutveckling, dilemmanhantering och förankring av värderingar. Dessa strategier främjar en djupare förståelse och internalisering av företagets kärnvärden, vilket underlättar en positiv beteendeförändring. 


Bygga ledare
Effektivt ledarskap är fundamentalt för en organisations förmåga att navigera genom förändringar. Senaste forskningen belyser flera paradoxer inom effektivt ledarskap. I samarbete med forskare vid BI har vi tagit fram en ledarskapsmodell specifikt utformad för ledare inom nordiska företag, med dessa paradoxer som grund. Denna modell syftar till att rusta ledare med kunskaper och verktyg för att hantera dessa komplexiteter och framgångsrikt leda sina organisationer genom förändring.