Skip to content

TRÄNING OCH KOMPETENSUTVECKLING
Room for improvement

När snabba förändringar är nödvändiga, är det kritiskt att organisationens medarbetare besitter rätt färdigheter. All kompetensutveckling bör grunda sig i organisationens strategiska vision. Vi använder Inflow24 och PEOPLE LAB.™ för att åstadkomma snabb, strategisk och varaktig kompetensutveckling. 

Tusentals personer har genom åren deltagit i utbildningar där vi använt vårt PEOPLE LAB.™, och feedbacken är entydig: Träningen levererar betydande värde med hög effekt. Vi använder termen "träning" medvetet, eftersom ständig utveckling kräver kontinuerlig övning. Vår passion ligger i att upptäcka och främja människors potential, vilket leder till att företaget som helhet inte bara mår bra utan också presterar på en hög nivå. 

Vår metodik är inspirerad av elitidrott, där filmning, analys och feedback sedan länge är integrerade delar av utvecklingsprocessen. Varje utvecklingsinsats inleds med att vi tillsammans skapar en förståelse för organisationens strategiska målbild. Genom både kvalitativa och kvantitativa analysmetoder får ni en heltäckande bild av organisationens nuvarande kompetensnivå, vare sig det gäller hela organisationen, specifika team eller individer. Utifrån detta kan vi gemensamt identifiera och adressera de kompetensgap som är vitala att överbrygga för att nå era strategiska mål. 

PEOPLE LAB.™ spelar ofta en nyckelroll i utvecklingsprocessen, exempelvis för att utvärdera och förbättra medarbetares beteendemönster och färdigheter. Genom träningen förstärker vi självinsikt, trygghet och förståelse för hur man effektivt hanterar viktiga situationer. Vi skapar en trygg och stimulerande miljö för ledare, specialister, rådgivare och team som strävar efter att vara de främsta inom sin bransch, sektor eller disciplin. 

För den som önskar bedriva kompetensutveckling på organisationsnivå erbjuder Inflow24 både HR och ledare insikter i vilka kompetensgap och utvecklingsområden som bör prioriteras, samt fungerar som ett verktyg för uppföljning och vidareutveckling av varje enskild medarbetare. 

Ring oss
Skriv till oss

"Du är så bra på att skapa trygga utrymmen,
där det känns helt okej att testa och göra fel."

- DELTAGARE I LEDARUTVECKLING

STRATEGISK KOMPETENSUTVECKLING

Att inte fullt ut nyttja de mänskliga resurserna innebär att de anställdas unika färdigheter, insatser och arbetsmetoder inte används på rätt sätt. Brister i resursöversikten kan leda till att vissa medarbetare inte bidrar fullt ut medan andra överbelastas. Dessa situationer kan negativt påverka motivation, lönsamhet och produktivitet. 

AC hjälper till att identifiera ditt nuläge, din framtidsvision och hur resurserna bör hanteras för att uppnå denna vision. Genom användning av en gedigen undersökning och teknologi skapar vi en god överblick över tillgängliga resurser, vilka utmaningar företaget står inför och vilka åtgärder som krävs för att behålla, attrahera och utveckla talanger. Efter denna analys följer praktisk träning, som bland annat genomförs i PEOPLE LAB.™. 

 

LEDARUTVECKLING

För att vara framgångsrik som ledare i dynamiska miljöer krävs förmågan att leda sig själv, andra, förändringar och hela företaget. I vår träningsarena för näringslivet fokuserar vi på att accelerera lärandet för ledare, vilket resulterar i djupare och mer bestående kunskap. 

I tider av förändring ställs ledare inför många paradoxer. Vår ledarskapsfilosofi är grundad i ett forskningssamarbete med BI (Norska Handelshögskolan), vilket har resulterat i en nordisk ledarskapsmodell. Denna modell lyfter fram 12 centrala paradoxer som nordiska ledare möter. De mest framgångsrika ledarna kännetecknas av sin förmåga att flexibelt hantera dessa paradoxer. Denna flexibilitet utvecklas genom kontinuerlig uppföljning, främjande av självinsikt och praktiska övningar i PEOPLE LAB.™. 

Ledarutvecklingen kan genomföras med hela ledarteam eller där vi arbetar med indviduell coaching. 

TEAMUTVECKLING

För att ett team effektivt ska kunna nå nya mål krävs ofta justeringar i samarbete och arbetsmetoder. Det första steget är att förskaffa sig insikt om nuvarande arbetsmetoder. Baserat på denna insikt, kan fokus sedan läggas på de beteendeförändringar som behövs för att teamet ska uppnå sina mål. 

På individnivå är nyckeln till ökad produktivitet och motivation att förstå sina egna preferenser och hur dessa kan integreras i samarbetet med andra. Det är viktigt att förstå inte bara vårt eget beteende utan även hur vi påverkar och påverkas av våra kollegor på arbetsplatsen. 

ACs rådgivare använder verktyget InFlow24 för att stödja ledare och medarbetare att förstå teamets sammansättning och varje enskild medarbetares preferenser. Därefter använder vi ofta praktisk träning i PEOPLE LAB.™ där teamet kan träna på samspel i situationer som är kritiskt viktiga för företaget. 

SÄLJTRÄNING

I AC har vi under flera år kunnat visa mycket goda resultat genom att skapa förutsättningar för träning och utveckling av försäljningspersonal och ledning. Vi använder en praktisk och framåtriktad träningsform, inspirerad av elitidrotten. 

Nyckeln till en framgångsrik försäljning börjar med förmågan att ställa de rätta frågorna, lyssna och identifiera kundens behov. En trovärdig säljare måste vara relevant. Säljaren bör utgå från kundens situation och visa förståelse för eventuella utmaningar. Säljare som lyckas framstå som relevanta är bra lyssnare, men de har också gedigen insikt i marknaden, omgivningen och de produkter/tjänster de säljer. Slutligen, och inte minst, har de förmågan att omvandla kunskapen till lösningar som ger mervärde för kunden. 

Om man vill bygga kommersiell kraft kan säljträning vara relevant för många anställda - även de som inte arbetar direkt med försäljning. Till exempel är samma metodik som används i samband med försäljning ofta mycket relevant för medarbetare som arbetar med rådgivning.

 

INNOVATIONS- OCH FÖRÄNDRINGSKOMPETENS

Vill du att ditt företag ska bli mer stabil och utvecklas i takt med förändringar i omgivningen? Då är det avgörande att utveckla medarbetarnas förmåga att hantera förändringar och bidra till utvecklingsarbete som ger framtida affärsvärde.  

Det finns många sätt att utveckla medarbetarnas förmåga att arbeta innovativt och hantera förändringar. Vi använder ofta en kombination av arbete med kultur och värderingar, design thinking och praktisk träning kopplat till innovationsprocesser, samspel och projektarbete. 

 

FUNKTIONSBASERAD TRÄNING

Varje verksamhet har unika kompetenser, specialiseringar och funktioner. Funktionsbaserad träning är en samlingsbeteckning för utveckling av färdigheter inom en given arbetsfunktion/roll. 

Vi använder digitala analysverktyg för att identifiera kompetensgap i ett team eller en organisation samt förstå utvecklingspotentialen hos varje medarbetare. I vissa fall kan det vara nödvändigt att vidareutveckla kompetensen hos medarbetare som arbetar med uppgifter som är centrala för verksamhetens leveransförmåga. Verksamheten kan även befinna sig i en situation där färdigheterna som krävs för framtiden skiljer sig från den kompetens som de anställda besitter idag. Då blir arbetet med att identifiera vilka medarbetare som har störst potential att utveckla de nya färdigheterna centralt. 

Kompetensutvecklingen sker i PEOPLE LAB.™ - vår träningsarena för näringslivet, där praktisk träning står i centrum. 

85%

av ledare känner inte till företagets
kompetensbehov eller kompetensluckor.

Vill du veta mer?