Vil du ta en prat?

Åpenhetsloven

Steffen Vangen

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 01.07.2022, med første frist for rapportering 01.07.2023.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Denne rapporten omfatter hvordan The Assessment Company håndterer Åpenhetsloven.

I henhold til Åpenhetsloven § 3 skal det gjennomføres aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og det er en plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger etter Åpenhetsloven § 5.

Selskapet har brukt OECD guidelines og FNs bærekraftmål som grunnlag for aktsomhetsvurderinger. Under følger en gjennomgang av The Assessment Companys vurderinger og kartlegging.

Kilde: Etisk Handel Norge – Modell: OECD

Basert på erfaring og kunnskap om leverandører, bransjer og geografi og konkrete risikobetraktninger, er følgende risiko- og fokusområder identifisert som de mest vesentlige:

  • Likestilling mellom kjønnene, herunder lik lønn for likt arbeid av lik verdi.
  • Ingen diskriminering uansett grunnlag.
  • Rett til sosial sikkerhet.
  • Rett til foreningsfrihet og å organisere seg.
  • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
  • Gode og trygge arbeidsforhold, helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, herunder work-life balance
  • Arbeide for å øke mangfoldet.

The Assessment Company har en selskapskultur med sterk forankring i menneskerettigheter og vektlegger godt arbeidsmiljø. Det er nulltoleranse for all type diskriminering og selskapet har et bevisst forhold til påvirkning av miljøet. Selskapet er innstilt for sertifisering etter ISO14001 Miljøledelse, har utarbeidet en Bærekraftsstrategi og jobber aktivt med intern HMS.

Det er gjort kartlegging av etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos et utvalg av selskapets leverandører. Utvalget er gjort basert på en vurdering av risiko for brudd på OECD guidelines og FNs bærekraftmål. Kartleggingen er gjort gjennom utsendelse av skjema for egenvurdering. Det er ikke avdekket noen avvik, hendelser eller liknende som krever tiltak.

The Assessment Company vil fortsette å vurdere etterlevelse på jevnlig basis og følger opp de som potensielt kan medføre en risiko av høyere grad. Det arbeides også med utforming av en leverandørstrategi, hvor krav i kontrakter med våre leverandører vil innarbeides.

Prosessen er forankret hos nøkkelpersoner i virksomheten og det vil utarbeides en intern policy, egne etiske retningslinjer og gjennomføres opplæring blant de ansatte.

 

 

 

Relevante artikler

Revmatismesykehuset søker Administrasjonssjef og Controller!

Les mer

Slik får du på plass en bærekraftsstrategi

Les mer

Konsulenthuset The Assessment Company  styrker laget for videre vekst i Norden 

Les mer

90% av alle virksomheter feiler når de skal realisere sin nye strategi – hvordan lykkes?

Les mer