Skip to content

Att stärka organisationskulturen i en hybrid arbetsmiljö

Den här artikeln bygger på de senaste rönen från Gartner, som intervjuat över 500 HR-chefer i 40 länder, och belyser betydelsen av att värna om organisationskulturen och anpassa den till de dynamiska behoven på den moderna arbetsplatsen. 

I takt med en alltmer snabbföränderlig och digital omvärld står HR-chefer inför en rad olika utmaningar för att kunna möta nya krav från organisationen. Bland dessa har främjandet av en robust organisationskultur i hybrida arbetsmiljöer framstått som en kritisk prioritering.

Utmaningen med hybridarbete 

Övergången till hybrida arbetsmodeller har i hög grad påverkat hur organisationskulturen upplevs och upprätthålls. När medarbetare balanserar tiden mellan hemmet och kontoret omvärderas traditionella metoder för kulturbyggande. Gartners undersökning visar att 47 % av HR-cheferna är osäkra på hur de ska driva arbetet för att bibehålla och uppnå den önskade företagskulturen, och 41% konstaterar att medarbetarnas koppling till företagskulturen äventyras av hybridarbetet. 

Strategiska fokusområden för HR-chefer 

För att hantera dessa utmaningar behöver HR-chefer implementera strategier som inte bara anpassar sig till, utan också drar nytta av fördelarna med, hybridarbete. Viktiga fokusområden inkluderar: 

  • En känsla av samhörighet är grundläggande, att medarbetarna förstår och tror på kulturen, och att de känner sig som en del av kulturen. För att främja dessa faktorer i en hybrid arbetsmiljö krävs medvetna insatser för att säkerställa att alla teammedlemmar, oavsett var de befinner sig, känner sig inkluderade och integrerade i organisationens kultur.
  • Organisationer som framgångsrikt navigerar i dagens paradigmskifte, från arbete på kontoret till en hybridlösning, är de som prioriterar och gör det möjligt för medarbetarna att vara en del av kulturen oavsett var de fysiskt befinner sig. En central strategi är att skapa en känslomässig koppling till kulturen och ge teamen förutsättningar att skapa levande och hälsosamma mikrokulturer. Gartner understryker att medarbetarnas känsla av samhörighet med kulturen kan öka upp till 43 % när medarbetarna upplever en känslomässig koppling (upp till 27 %) och vid användning av återkommande kulturinsatser i mindre omfattning, även kallat nudging (upp till 19 %).
  • Effektiv användning av digitala verktyg och plattformar spelar en avgörande roll för att överbrygga den fysiska klyftan i hybrida arbetsmiljöer. HR-chefer uppmuntras att utforska och investera i teknik som underlättar kommunikation, samarbete och kulturarbete i hela organisationen. 

Vägen framåt

När organisationer ska navigera i den komplexitet som råder framåt kan vi inte nog betona vikten av att utveckla organisationskulturen kopplat till hybridarbete. Förmågan att upprätthålla en stark, inkluderande och anpassningsbar kultur är avgörande för att attrahera och behålla topptalanger, driva medarbetarengagemang och säkerställa organisationens framgång. 

HR-chefer bör därför prioritera kulturstärkande initiativ och nyttja både innovativa strategier och ny teknik för att främja en känsla av tillhörighet och syfte bland anställda, oavsett var deras fysiska arbetsplats finns. 

The Assessment Company AB fortsätter att hjälpa sina kunder att förbättra sina strategier för organisationsutveckling och kulturarbete, där hybridarbete är en allt viktigare pusselbit att beakta.