Skip to content

Utveckling av karriärvägar och vikten av intern rörlighet

Karriärutveckling - från statisk till dynamisk modell som möter snabba marknadsförändringar med flexibilitet och individanpassning.

Både extern och intern karriärutveckling genomgår just nu en stor transformation. De traditionella vägarna till karriärutveckling omvärderas som svar på de dynamiska förändringarna inom den globala arbetsmarknaden och organisationernas behov. Förändringen utgör ett viktigt tillfälle för HR och företagsledare att uppmärksamma behovet av innovativa metoder för att hantera nya karriärvägar och utveckling av medarbetare.

Omdefiniera karriärvägar

Konceptet, linjär karriärväg, blir alltmer föråldrat och kan inte anpassas till de snabba förändringarna i en organisation och de ambitionerna som finns hos dagens medarbetare. Många medarbetare tycker att den traditionella karriärstrappan inom organisationer saknar både attraktionsvärde och tydlighet, vilket leder till en bristande koppling mellan medarbetarnas förväntningar och organisationens erbjudanden.

Dynamisk karriärutveckling

Som svar på behovet av ökad tydlighet kopplat till karriärvägar, är det viktigt att skapa en dynamisk strategi för karriärutveckling som förespråkar flexibilitet, individanpassning och lyhördhet för både individuella och organisatoriska tillväxtkrav. Detta tillvägagångssätt undviker fördefinierade roller och karriärvägar, och uppmuntrar en mer agil och erfarenhetsbaserad utveckling av medarbetare som ligger i linje med dagen föränderliga organisationer.

Modern karriärutveckling

Dynamisk vägledning framför statisk kartläggning: Ett mer dynamiskt förhållningssätt till karriärvägledning, erbjuder flexibilitet i realtid och gör det möjligt för individer att kalibrera sina karriärvägar som svar på nya möjligheter, utmaningar och personliga tillväxtambitioner.

Prioritering av erfarenheter: I stället för traditionella arbetsbeskrivningar lägger det nya paradigmet stor vikt vid olika erfarenheter och inlärningsmöjligheter. Genom att synliggöra tillgången till olika roller, projekt och tvärfunktionella team kan organisationer generera mer engagerade medarbetare.

Stärka medarbetardriven utveckling: Det centrala i denna strategi är att ge medarbetarna möjlighet att ta en aktiv roll i den egna karriärutvecklingen. Det innebär att tillhandahålla verktyg, resurser och en stödjande kultur som uppmuntrar utforskning, kompetensutveckling och intern rörlighet.

Konsekvenser för rekrytering och urval

På The Assessment Company AB jobbar vi aktivt med att hjälpa företag att skapa en mer dynamisk modell i rekrytering och utveckling. Genom att kommunicera en mer dynamisk karriärmodell och möjligheter till intern rörlighet kan företag attrahera topptalanger som söker mer än bara ett jobb - de vill vara med på en resa med kontinuerlig utveckling.

Slutsats

Året 2024 markerar en milstolpe i karriärutveckling och intern mobilitet, där flexibilitet, medarbetarens självbestämmande, och inriktning på lärande genom erfarenhet står i centrum. För att positionera sig som en attraktiv arbetsgivare för topptalanger och som en organisation som kultiverar en miljö av innovation och flexibilitet är det viktigt att skapa en strategi där ovan principer ingår. Framtid handlar mindre om att följa en förutbestämd karriärstege och mer om att utforska möjligheter som gynnar både den enskilda och organisationen som helhet.