Skip to content

REKRYTERING OCH URVAL
It's all about aptitude

Rekrytering är en strategiskt viktig process där konkurrensen om talanger är intensiv, och valet av rätt individ är kritiskt. "Aptitude", eller naturlig potential, är centralt för att identifiera den bästa kandidaten. Det är i verkliga situationer som en persons sanna potential visas, ibland där man minst anar det.

PEOPLE LAB.™ representerar en avancerad rekryteringsmetod som erbjuder hög precision samt ökat värde för både kund och kandidat. Denna metod är särskilt relevant vid rekrytering till positioner som kräver specialistkompetens eller ledarskapsförmåga, där erfarenhet och affärsförståelse är avgörande. Vår process börjar med att förstå de strategiska möjligheter och utmaningar våra kunder står inför. Genom noggrann sökning och innovativa annonseringslösningar strävar vi efter att attrahera de mest lämpliga kandidaterna. Vårt tillvägagångssätt präglas av nyfikenhet, jämlikhet och ärlighet, vilket garanterar en exceptionell rekryteringsupplevelse.

Vi använder oss av effektiv kompetensbaserad rekrytering med tester och verklighetsbaserade case, för att möjliggöra för kandidater att visa sin potential och lämplighet för den nya rollen. Arbetsprov har, enligt forskningen, visat sig vara det mest tillförlitliga sättet att bedöma en kandidats förmåga att hantera en given position. Inom AC använder vi PEOPLE LAB.™ i detta syfte. PEOPLE LAB.™ fungerar som en arena för utveckling och urval där vi kan simulera typiska arbetsuppgifter och utmaningar som kandidaten kommer att möta. Denna metodik säkerställer en noggrann bedömning av kandidatens samarbetsförmåga, professionella kompetens och analytiska skicklighet, vilket leder till mer precisa urval och en professionell upplevelse för både kandidat och arbetsgivare.

Ring oss
Skriv till oss

REKRYTERING AV LEDARE

Att rekrytera högre ledare, mellanchefer och andra centrala nyckelpersoner innebär ofta en betydande risk. För AC karakteriseras en framgångsrik ledare av förmågan att navigera komplexa situationer, ha strategisk insikt, och en stark förmåga att engagera och inspirera sina medarbetare. En effektiv ledarrekrytering bygger på välutvecklade kompetensmodeller och en noggrann bedömning av hur ledaren hanterar kritiska arbetslivssituationer. 

I samarbete med forskare från BI har vi på AC utvecklat en av de mest robusta och moderna modellerna för ledarrekrytering och ledarutveckling. Denna modell möjliggör en grundlig utvärdering av kandidaters kompetenser och beteendemönster, samt deras kulturella överensstämmelse med organisationen. Genom PEOPLE LAB.™ får kandidater chansen att demonstrera sin potential, och du som rekryterar får möjlighet att direkt observera hur de agerar och presterar i verkliga scenarier. 

AC:s framgång inom ledarrekrytering har uppmärksammats genom flera nomineringar till "Årets rekryteringsbyrå" vid Finn Awards.

REKRYTERING AV GENERALISTER OCH SPECIALISTER

Rekrytering handlar sällan bara om att fylla ett kompetensbehov för stunden, det är en strategisk investering som förbereder en organisation inför framtiden. På AC har vi omfattande erfarenhet av att rekrytera personal inom ett brett spektrum av discipliner och branscher, inklusive ekonomi och redovisning, försäkring, teknik och industri, försäljning, kommunikation och marknadsföring, HR och arbetsmiljö. 

Eftersom 70 - 90 % av kandidatmarknaden utgörs av personer som inte aktivt söker jobb är det avgörande att förstå vad som gör en position och ett företag tilltalande för den målgrupp man önskar attrahera. Vår kunskap om dessa målgrupper gör att vi effektivt kan kommunicera fördelarna med rollen. Vi använder vårt etablerade nätverk, insikter från tidigare rekryteringar, algoritmer och AI för att skicka målinriktade meddelanden och skapa kontaktlistor som möjliggör direkt uppsökande av lämpliga kandidater. 

Vårt engagemang och expertis inom rekrytering erkändes år 2021 när vår kollega Ida B. Hoff belönades med titeln "Årets Headhunter" vid Finn Awards. 

SECOND OPINION

Minska risken för felrekrytering genom att göra en second opinion och få en objektiv kvalitetssäkring för en eller flera kandidater. Vi identifierar styrkor samt områden för utveckling, och tillhandahåller en solid grund för beslut. 

En assessment / second opinion är särskilt relevant i det avslutande skedet av rekryteringsprocessen, där beslutsgrunden önskas förstärkas, eller när det finns ett behov av att individanpassa onboardingprocessen så att den nya medarbetaren både trivs och snabbt skapar värde. 

Processen innefattar en utvärdering i tre steg som avslutas med att vi tillhandahåller en skriftlig och muntlig objektiv bedömning av kandidaten, baserad på rollens krav och förväntningar.

EMPLOYER BRANDING

Erfarenheten visar att det mest framgångsrika tillvägagångssättet för att skapa ett trovärdigt arbetsgivarvarumärke börjar på strategisk nivå. Det är när det råder överensstämmelse mellan vad som kommuniceras externt och de faktiska förhållandena internt som ett arbetsgivarvarumärke stärks. Omvänt kan avvikelser mellan kommunikation och verklighet skada både arbetsgivarvarumärket och företagets trovärdighet. 

På AC fokuserar vi därför på tre huvudaspekter i vårt arbete med att utveckla starka arbetsgivarvarumärken: 

1. Att skapa en organisation som är attraktiv för nuvarande medarbetare och potentiella kandidater. 
2. Att utveckla en kommunikationsplattform och marknadsföringskoncept som tydligt reflekterar organisationens engagemang för sina medarbetare. 
3. Att designa och implementera kampanjer som effektivt exponerar organisationen för potentiella nya medarbetare. 

"Det här är absolut den bästa rekryteringen jag har varit med om.
Aldrig under 25 år i näringslivet har jag upplevt något ens i närheten.
"

- REKRYTERINGSCHEF 

ÄR DET MÖJLIGT ATT URSKILJA DE MEST LÄMPADE KANDIDATERNA?

Att veta vad organisationen behöver, både i nuläget och framöver, är avgörande. Vad krävs för att locka de rätta kandidaterna? Har jag tillgång till ett bra urval av sökande? Har jag valt rätt kandidat? Under en rekryteringsprocess kan många frågor uppstå. AC är här för att erbjuda stöd genom samtliga faser. Vilka steg anser du vara mest kritiska?


FÖRSTÅ KOMPETENSGAPET

Rekrytering är mer än att bara tillgodose dagens kompetensbehov. Det är en strategisk insats för att förbereda organisationen för framtiden. Viktiga frågeställningar inkluderar: Var befinner vi oss nu? Vart är vi på väg? Vilken kompetens behöver vi för att nå dit? AC tillhandahåller strategisk vägledning, gedigen branschkunskap och tillgång till några av de mest effektiva metoderna i branschen för att identifiera kompetensgap.

HITTA KANDIDATERNA

Eftersom 70 - 90 % av kandidatmarknaden utgörs av personer som inte aktivt söker jobb. Därför är det avgörande att kunna identifiera dessa kandidater och övertyga dem om rollens fördelar. Att förstå vad som gör en position och ett företag tilltalande för målgruppen är nyckeln. Ju bättre kännedom du har om din målgrupp, desto effektivare kan du kommunicera rollens värde. När det gäller att faktiskt hitta kandidaterna är användning av nätverk, data, sourcing och AI ovärderligt för att kunna skicka riktade meddelanden.

TA ETT SÄKERT BESLUT

Hur säker kan du vara på att du väljer rätt kandidat? En felrekrytering kan kosta upp till en miljon kronor, ibland även mer när det gäller chefsrekryteringar som har stor påverkan på företagets framgång. Det är sällsynt att hitta den perfekta kandidaten som uppfyller alla kriterier. Därför är det viktigt att ha en djup förståelse för både styrkor och utvecklingsområden hos den potentiella kandidaten. Många förlitar sig uteslutande på intervjuer vid urvalsprocessen, men forskning pekar på att arbetsprov är det mest effektiva sättet att utvärdera en kandidats lämplighet för en specifik roll. PEOPLE LAB.™ är plattformen vi använder för att noggrant utvärdera kandidatens prestationer inom olika kompetensområden.

SKAPA VÄRDE FRÅN FÖRSTA ARBETSDAGEN

Att få en nyanställd att snabbt komma igång är ofta en önskan många arbetsgivare delar. Nyckeln ligger i att ledaren har en god förståelse för den nyanställdas styrkor, utvecklingsbehov och vad som motiverar dem. På AC brinner vi för att utveckla medarbetarnas potential, vilket leder till ökat välbefinnande och bättre prestationer inom företaget. Denna insikt erhålls ofta under AC:s rekryteringsprocess. Dessutom erbjuder vi verktyget InFlow24, som är anpassat för att främja motivation och produktivitet, som kan användas i hela organisationen, teamet och på individnivå.

 

Boka ett möte