Skip to content

STRATEGI- OG ORGANISASJONSUTVIKLING
Involve to evolve

Skal en lykkes med strategi- og organisasjonsutvikling, er det avgjørende at de som faktisk skal gjøre jobben, blir involvert og får eierskap til prosessene. For å opprettholde konkurransekraften må virksomheten og menneskene i den, være i konstant bevegelse. Ved å bruke anerkjente rammeverk og effektive metoder for involvering utvikler vi smidige virksomheter som raskt tilpasser seg endringer i omgivelsene.

Strategier har liten verdi hvis de ikke er forankret i organisasjonen. Utfordringer med strategiarbeid kommer sjelden av manglende analyser, strategiforståelse eller evne til å treffe gode beslutninger. 60 til 90 prosent av strategiske planer blir aldri fullt ut realisert. Utfordringene dreier seg i mange tilfeller om at strategien ikke er godt nok forstått og forankret i organisasjonen. Dersom virksomheten heller ikke har bygget en driftsmodell som kan levere på strategien, vil måloppnåelsen feile.  

Som rådgiver og fasilitator gjennom strategiprosessen er vår viktigste oppgave å tilpasse metoder, rammeverk og verktøy, samt å tilrettelegge for sentrale aktiviteter i styret, ledelsen og blant deres ansatte. Vi benytter lang erfaring med strategi- og endringsarbeid, kombinert med organisasjonspsykologisk tilnærming, for å tilrettelegge for fremdrift, forankring og verdiskaping i virksomheten fra dag én.

Kunde- og brukeropplevelser er ofte en sentral del av virksomhetens konkurransekraft og leveringsevne. Det strategiske utviklingsarbeidet kan derfor ofte ta utgangspunkt i kunde- og brukerbehov. Kundeorientert organisasjonsutvikling handler om å utvikle prosesser, produkter eller forretningsmodeller på en måte som gjør at organisasjonen skaper høyere kundeverdi og bedre brukeropplevelser.

DEFINERE MÅL OG STRATEGI

Hvor ønsker organisasjonen å være de kommende årene? Hvilken målstruktur vil tjene strategien best? I enkelte tilfeller er målbildet tydelig, i andre tilfeller kan det være behov for å tydeliggjøre eller justere før utviklingsprosessen igangsettes. Deretter kan gapene defineres, og utviklingsarbeidet starte. Ofte vil det være aktuelt å ta tak i ett eller flere områder. 

 

VURDERING AV NÅSITUASJON OG GAP

Utvikling må starte med tydelig innsikt i de gapene som begrenser evnen til å nå målene. Hvor er selskapet i dag? Hva er driftsmodellen, strategien og kompetansegapene? Analysen kan innebære en kartlegging av markeder, trender, konkurransesituasjon og egen organisasjon. Sentrale spørsmål kan være: Hvordan er organisasjonen satt sammen? På hvilken måte forvaltes og utnyttes menneskelige og maskinelle ressurser? I hvilken grad har vi en driftsmodell som er rigget for å levere på de strategiske målene?

ORGANISERING, GOVERNANCE OG STRUKTURER

Hvilke former for organisering, rollestruktur, grensesnitt og styringssystemer vil best understøtte strategien? Er det klare linjer for beslutningstaking i selskapet? Hvordan støtter styringsstrukturen de strategiske målene? Hvilke systemer ivaretar informasjon- og dataflyt?

PROSESSER OG FLYT

Hvilke prosesser skal til for å levere på målene? Bygges prosesser og aktiviteter opp i en sammenhengende modell? Kan prosessene optimaliseres eller effektiviseres?Hvordan støtter informasjonsflyten i organisasjonen de strategiske målene? Hvordan støttes informasjon og dataflyt av dagens teknologiske løsninger?

KOMPETANSE

Hvilke ferdigheter er kritisk viktige for selskapets arbeidsprosesser? Hvordan bør selskapet jobbe strategisk med de menneskelige ressursene? Vi bygger et komplett bilde av hvilke ressurser selskapet har, hvilke menneskelige utfordringer selskapet står overfor, og hvordan selskapet må jobbe for å ivareta, tiltrekke og utvikle kompetanse som understøtter strategien. 

 

 

KULTUR

Reflekterer den nåværende kulturen selskapets verdier og visjon? I hvilken grad gjennomsyrer kulturen hele organisasjonen? Kulturen er et svært viktig virkemiddel i jobben med å realisere strategien. I dag står organisasjoner i situasjoner der behovet for endring er konstant. Å bygge en robust kultur, der dee ansatte er engasjert og involvert blir ofte viktig. 

Det flerkulturelle samarbeidet øker i takt med globaliseringen i en rekke virksomheter. I de fleste tilfeller er det kritisk å kunne lede og kommunisere på en måte som fungerer på tvers av arbeidskulturer.

BÆREKRAFT

Økende krav og forventninger fra forbrukere, myndigheter og bedrifter gjør at mange ledere føler seg utrygge på hvordan de skal gripe fatt arbeidet med å få på plass en bærekraftstrategi eller få bærekraftssatsningen inn i selskapsstrategien. FNs bærekraftsmål er omfattende og ulike virksomheter har behov for ulike strategiske mål. Nøkkelen til en god bærekraftsstrategi er at ledelsen definerer et lite utvalg mål som virksomheten kan ha en reell effekt på. Her vil det eksempelvis være stor forskjell på en tjenesteytende bedrift og en produksjonsbedrift – og selskapet må finne ut hva som passer nettopp for seg. Arbeidet bygger på samme type prosess som øvrig strategiarbeid - kartlegging av nåsituasjon og gap, definere strategi og rigge organisasjonen til å levere på målene. 

Under kan du lese om hvordan AC, sammen med Formue, har benyttet en praktisk tilnærming til å sikre realisering av bærekraftsarbeidet. 

KUNDEORIENTERT UTVIKLING

Kunde- og brukeropplevelser er ofte en sentral del av virksomhetens konkurransekraft og leveringsevne. Det strategiske utviklingsarbeidet kan derfor ofte ta utgangspunkt i kunde- og brukerbehov. Kundeorientert organisasjonsutvikling handler om å utvikle prosesser, produkter, tjenester eller forretningsmodeller på en måte som gjør at organisasjonen skaper høyere kundeverdi og bedre brukeropplevelser. Her jobber vi ofte med kunde- og brukerreiser eller LEAN, og benytter gjerne metoder hentet fra Design Thinking.

Under kan du lese om hvordan Oslo Business Forum har hatt effekt av å tenke kundeorientert i sitt utviklingsarbeid. 

 

 

CEO LAB
La oss skape enda større gjennomslag!

Knut Are Nordheim

Jeg vil at du skal skape enda større gjennomslag i organisasjonen, ledelsen og styret. At du skal prestere i økonomisk tunge tider, skape mer kunde- og forretningsverdi, gjøre tydelige prioriteringer, raske vurderinger, utvikle ansatte, og forvalte dine og andres ressurser optimalt. I nyhetsbrevet deler jeg fersk innsikt, skreddersydd for deg som jobber i toppledelsen. Hva kan du lære av andre i din posisjon? Hva kan du lære av toppidretten? Hva kan du lære av de fremste ekspertene på ditt område? Svarene deler jeg gratis med deg hver måned.