Skip to content

STRATEGI- OG ORGANISASJONSUTVIKLING
Involve to evolve

Skal en lykkes med strategi- og organisasjonsutvikling, er det avgjørende at de som faktisk skal gjøre jobben, blir involvert og får eierskap til prosessene. For å opprettholde konkurransekraften må virksomheten og menneskene i den, være i konstant bevegelse. Ved å bruke anerkjente rammeverk og effektive metoder for involvering utvikler vi smidige virksomheter som raskt tilpasser seg endringer i omgivelsene.

Strategier har liten verdi hvis de ikke er forankret i organisasjonen. Utfordringer med strategiarbeid sjelden kommer av manglende analyser, strategiforståelse eller evne til å treffe gode beslutninger. 60 til 90 prosent av strategiske planer blir aldri fullt ut lansert. Utfordringene dreier seg i mange tilfeller om at strategien ikke er godt nok forstått og forankret i organisasjonen. Dersom virksomheten heller ikke har bygget en driftsmodell som kan levere på strategien, vil måloppnåelsen feile.  

Skal du lykkes med strategiarbeid når omgivelsene er i rask endring, er det en forutsetning at du benytter riktig metodikk og tilnærming. Vi bruker anerkjente rammeverk som bidrar til sterk involvering og forståelse av behovet for endring. Vi benytter lang erfaring med strategi- og endringsarbeid, kombinert med organisasjonspsykologisk tilnærming, for å tilrettelegge for fremdrift, forankring og verdiskaping i virksomheten fra dag én. Som rådgiver og fasilitator gjennom strategiprosessen er vår viktigste oppgave å tilpasse metoder, rammeverk og verktøy, samt å tilrettelegge for sentrale aktiviteter i styret, ledelsen og blant de ansatte.

Kunde- og brukeropplevelser er ofte en sentral del av virksomhetens konkurransekraft og leveringsevne. Det strategiske utviklingsarbeidet kan derfor ofte ta utgangspunkt i kunde- og brukerbehov. Kundeorientert organisasjonsutvikling handler om å utvikle prosesser, produkter eller forretningsmodeller på en måte som gjør at organisasjonen skaper høyere kundeverdi og bedre brukeropplevelser.

AC foto 4juli3181komp2

Vurdering av nåsituasjon 

Hvor er selskapet i dag? Hva er driftsmodellen, strategien og  kompetansegapene? 

MicrosoftTeams-image (6)

Definere / tilpasse strategi

Hvor ønsker organisasjonen å være de kommende årene? Hvilken målstruktur vil tjene strategien best?

_DSC9591

Organisering og strukturer

Hvilke former for organisering, rollestruktur, grensesnitt og styringssystemer vil best understøtte strategien? Hvilke systemer ivaretar informasjon- og dataflyt?

_DSC9308-1

Kompetanse og kultur

Hvilke ferdigheter er kritisk viktige for selskapets arbeidsprosesser? Hvordan bør selskapet jobbe strategisk med de menneskelige ressursene?

AC foto 4juli2988komp2

Kunde- og prossessorientering

Hvordan skal vi rigge organisasjonen og organisasjonens prosesser for å skape best mulig kundeverdi?

nlcm-1

Employer Branding

Hvordan bygger vi en attraktiv arbeidsplass, og styrker vårt employer brand?