Skip to content

TRENING OG KOMPETANSEUTVIKLING
Room for improvement

Når endringer skal skje raskt, er det vesentlig at organisasjonens ansatte har de ferdighetene som trengs. All utvikling av ferdigheter må skje på bakgrunn av virksomhetens strategiske målbilde. Vi bruker Inflow24 og PEOPLE LAB.™ for å skape raskere, mer strategisk og mer langvarig effekt av kompetanseutviklingen.

I toppidretten har man lenge brukt digitale verktøy, datapunkter og videoanalyse som en del av treningsarbeidet. De samme metodene er svært effektfulle når man skal utvikle organisatoriske ferdigheter. All utvikling starter med en forståelse av virksomhetens strategiske målbilde. Kvalitative og kvantitative analysemetoder hjelper deg å bygge komplett oversikt over organisasjonens kompetansesituasjon på organisasjonsnivå, teamnivå eller individnivå. Det er alt som skal til, for å komme i gang med å tette kompetansegapene, og skape bedre resultater. 

Gjennom årenes løp har flere tusen mennesker trent i PEOPLE LAB.™, og tilbakemeldingene er klare: Treningen gir større verdi og raskere effekt. Vi kaller det «trening» bevisst, fordi kontinuerlig utvikling krever kontinuerlig trening. I vårt toppidrettsenter for næringslivet får du mulighet til å identifisere og utvikle menneskers potensial, slik at den samlede effekten for selskapet blir at man både har det bedre, men også presterer bedre.

PEOPLE LAB.™ er ofte en sentral del av utviklingsprosessen og brukes for eksempel for å vurdere og utvikle de ansattes handlingsmønstre og ferdigheter. Gjennom treningen opparbeider deltakerne selvinnsikt, trygghet og forståelse av hvordan sentrale situasjoner kan håndteres enda bedre. Dette er en trygg og utviklende arena for ledere, spesialister, rådgivere og team som har ambisjoner om å være best innenfor sin bransje, sektor eller disiplin.

Ønsker du å jobbe med kompetanseutvikling på et organisatorisk nivå? Da kan Inflow24 benyttes for å gi HR og ledere innsikt i organisasjonens kompetansegap og prioriterte utviklingsområder, samt som verktøy for oppfølging og utvikling av hver enkelt ansatt. 

STRATEGISK KOMPETANSEUTVIKLING

Underutnyttelse av menneskelige ressurser innebærer at dine ansattes unike ferdigheter, arbeidsinnsats og arbeidsmetodikk ikke er samstemt med forretningsmålene. Hvis du mangler oversikt over ressursutnyttelsen, er det sannsynlig at du ikke får nok ut av enkelte medarbeidere, og at andre samtidig har for stor belastning. Begge deler forringer motivasjon, lønnsomhet og produktivitet. 

AC lokaliserer hvor du står i dag, hvor du skal og hvordan ressursene bør forvaltes for at virksomheten skal nå fremtidsbildet. Vi benytter spørreteeknikker og avansert teknologi for å bygge bygge et komplett bilde av hvilke ressurser selskapet har, hvilke menneskelige utfordringer selskapet står overfor, og hvordan selskapet bør jobbe for å ivareta, tiltrekke og utvikle kompetanse. Deretter iverksetter vi praktisk trening. Den treningen foregår blant annet i People Lab.  

 

 

 

LEDERUTVIKLING

For å lykkes som leder i raskt omskiftelige omgivelser må man kunne lede seg selv, lede andre, lede endring og lede virksomheten. I vårt toppidrettssenter for næringslivet skaper vi raskere læring for ledere, og læringsutbyttet blir mer langvarig.

Som leder i skiftende tider må du håndtere mange paradokser. Metodikken vi benytter bygger på vårt forskningssamarbeid med forskere ved BI. Arbeidet har ledet til en nordisk lederskapsmodell, hvor vi har identifisert 12 paradokser som ledere i Norden møter. De beste lederne har utviklet en fleksibilitet til å håndtere disse paradoksene. Den fleksibiliteten bygger vi gjennom tett oppfølging, etablering av selvinnsikt og praktisk trening i People Lab.

Lederutviklingen kan foregå med fulle lederteeam, eller som 1:1 lederstøtte og coaching. 

Under kan du lese et referansecase fra Plantasjen som har benyttet AC i lederutvikling. 

TEAMUTVIKLING

Så lenge man snakker om å skape bedre resultater, må man også tenke på grunnleggende verdier, som trivsel, samspill og trygghet. Det hele starter med innsikt i dagens arbeidsmetoder og samspill i teamet. Deretter kan du jobbe med de adferdsendringene som kreves for at teamet raskere når sine mål. 

På individnivå er forutsetningene for å skape økt produktivitet og motivasjon, å lære å kjenne eget preferansesett – og deretter få jobbe med preferansene sine i samspill med andre. Vi må forstå hvordan vi påvirker hverandre på arbeidsplassen. Det krever ikke bare innsikt i oss selv, man må også forstå de man jobber sammen med.

I PEOPLE LAB.™  får du tilgang til både et treningsrom og et observasjonsrom. La de ansatte engasjere seg i realistiske situasjoner, som er kritisk viktige for selskapets arbeidsprosesser, både nå og i fremtiden! 

 

 

 

SALGSTRENING

Nøkkelen til et godt salg starter med evnen til å stille de riktige spørsmålene, lytte og identifisere kundens behov. En troverdig selger må være relevant. Selgeren skal møte kunden i kundens situasjon, og vise at han/hun forstår. Selgere som lykkes med å fremstå som relevante er gode lyttere, men de har også solid innsikt i markedet, omgivelsene og produktet/tjenestene de selger. Sist, men ikke minst, evner de å omsette kunnskapen til løsninger som gir merverdi for kunden. 

Ønsker man å bygge kommersiell kraft, kan salgstrening være aktuelt for mange ansatte - også de som ikke jobber direkte med salg. For eksempel kan samme metodikk som benyttes i forbindelse med salg, ofte være svært aktuell for medarbeidere som jobber med rådgivning.

I AC har vi gjennom flere år kunnet vise til meget gode resultater gjennom å tilrettelegge for trening og utvikling av salgspersonell- og ledelse. Vi benytter en praktisk og fremtidsrettet treningsform, som er inspirert av toppidretten. Under kan du lese om hvordan Oslo Business Forum har hatt stor effekt av å jobbe med salgstrening av alle sine ansatte. 

INNOVASJONS- OG ENDRINGSKOMPETANSE

Ønsker du at foretaket ditt skal bli mer robust, og utvikle seg smidig, i takt med endringer i omgivelsene? Da kan det være nødvendig å utvikle de ansattes evne til å håndtere endringer, og bidra til utviklingsarbeid som gir fremtidig forretningsverdi. 

Det finnes mange måter for å utvikle teamets evne til å jobbe innovativt og håndtere endringer. Ofte benytter vi en kombinasjon av arbeid med kultur og verdier, design thinking og praktisk trening på innovasjonsprosesser,  samspill og prosjektarbeid.

 

 

 

 

FUNKSJONSBASERT TRENING

Enhver virksomhet har unike kompetanser, spesialiseringer og funksjoner. Funksjonsbasert trening er en samlebetegnelse på utvikling av ferdigheter innenfor en gitt arbeidsfunksjon / rolle. 

Gjennom bruk av digitale analyseverktøy kan vi identifisere kompetansegapene i et team eller en organisasjon, samt forstå utviklingspotensiale som finnes hos den enkelte medarbeider. Ofte kan det være nødvendig å videreutvikle kompetansen til medarbeidere som jobber med oppgaver som er sentrale for virksomhetens leveranseevne. Andre ganger står virksomheeten i en situasjon, der ferdighetene som kreves i morgen skiller seg fra den kompetansen de ansatte besitter i dag. Da blir arbeidet med å identifisere hvilke medarbeidere som har størst potensiale til å utvikle de nye fremtidsferdighetene, ofte viktig. 

Selve kompetanseutviklingen foregår i People Lab - vårt toppidrettsenter for næringslivet, der praktisk trening står i sentrum. 

85%

kjenner ikke virksomhetens kompetansebehov
eller kompetansegap.

 

"Dere er så gode på å skape trygge rom, hvor det føles helt greit å teste og gjøre feil.

- DELTAKER I LEDERUTVIKLING

HR LAB
La oss skape enda større gjennomslag!

Knut Are Nordheim

Jeg vil at du skal skape enda større gjennomslag i organisasjonen og ledelsen. At du skal hjelpe organisasjonen å prestere i både medgang og motgang, skape mer kunde- og forretningsverdi, mer motiverte ledere og ansatte, gjøre tydelige prioriteringer og forvalte dine og andres ressurser optimalt. I nyhetsbrevet deler jeg fersk innsikt, skreddersydd for deg som jobber med HR-ledelse. Hva kan du lære av andre i din posisjon? Hva kan du lære av toppidretten? Hva kan du lære av de fremste ekspertene på ditt område? Svarene deler jeg gratis med deg hver måned.